sobhe-no.ir
824
سه شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۸
3
یادداشت

فاصله ما و رهبری در این روزها

محسن مهدیان

کشورهای غربی در اظهاراتی مداخله جویانه خود را حامی عناصر اغتشاشگر در کشورمان معرفی کردند

دندان طمع دشمن نسبت به ایران

اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین فضایی را برای سوءاستفاده‌گران و اغتشاش‌گران فراهم کرد تا با انحراف درخواست و مطالبه عمومی، اغراض خاص خود را پیش ببرند. در این میان، حمایت ابتدا آمریکا و سپس برخی کشورهای اروپایی از آشوب‌طلبان، وضعیت را متفاوت کرده است؛ موضوعی که البته تازه نیست و در مقاطع مختلف تاریخی، شامل این جنس از حمایت‌ها بوده‌ایم.

راهپیمایی مردم زنجان علیه اشرار

شماره‌های پیشین