sobhe-no.ir
776
دوشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
9
نگاهی به آمار 40‌ساله نشر در ایران

رشد كتاب‌سازی به‌جای كتابخوانی

سال‌هاست كه آمار متناقضی از سرانه مطالعه در ایران ارائه می‌شود. سرانه مطالعه، یعنی میزان مطالعه هر فرد در یك شبانه‌روز؛ اما مهم‌ترین مسأله، ملاك مطالعه است. آیا خواندن هر متن از قبیل كتاب درسی، قرآن و ادعیه یا روزنامه و محتوای فضای مجازی را باید در سرانه مطالعه حساب كرد یا فقط خواندن كتاب غیردرسی مدنظر است؟ در برخی كشورها به‌جای مدت زمان، از تعداد کتاب‌ها یا صفحات خوانده‌شده در طول روز برای تعریف سرانه مطالعه استفاده می‌كنند. درهرحال، ما چندان مردم كتابخوانی نیستیم. این را آمار نشر نشان می‌دهد. در 40 سال گذشته، تعداد عنوان‌های كتاب چاپ‌شده در هر سال بیش از 55 برابر افزایش یافته؛ اما شمارگان كتاب حدود 10 برابر كاهش یافته است. انتشار كتاب در 500 نسخه بیشتر نشانه كتاب‌سازی است؛ یعنی بسیاری از افراد برای كسب رتبه و ارتقای شغلی، دست به انتشار كتاب می‌زنند كه البته شاید خودشان هم خواننده آن نباشند. همچنین، وجود 14هزار پروانه نشر در كشور كه هفت‌برابر آمریكا و 20 برابر انگلستان است حاكی از فضایی غیرواقعی در فضای انتشارات برای كسب مقاصد دیگر است. گفتنی است آمار ارائه‌شده از تارنمای خانه كتاب ایران استخراج شده است.

صبح نو

نگاهی به آمار 40‌ساله نشر در ایران

رشد كتاب‌سازی به‌جای كتابخوانی

سال‌هاست كه آمار متناقضی از سرانه مطالعه در ایران ارائه می‌شود. سرانه مطالعه، یعنی میزان مطالعه هر فرد در یك شبانه‌روز؛ اما مهم‌ترین مسأله، ملاك مطالعه است. آیا خواندن هر متن از قبیل كتاب درسی، قرآن و ادعیه یا روزنامه و محتوای فضای مجازی را باید در سرانه مطالعه حساب كرد یا فقط خواندن كتاب غیردرسی مدنظر است؟ در برخی كشورها به‌جای مدت زمان، از تعداد کتاب‌ها یا صفحات خوانده‌شده در طول روز برای تعریف سرانه مطالعه استفاده می‌كنند. درهرحال، ما چندان مردم كتابخوانی نیستیم. این را آمار نشر نشان می‌دهد. در 40 سال گذشته، تعداد عنوان‌های كتاب چاپ‌شده در هر سال بیش از 55 برابر افزایش یافته؛ اما شمارگان كتاب حدود 10 برابر كاهش یافته است. انتشار كتاب در 500 نسخه بیشتر نشانه كتاب‌سازی است؛ یعنی بسیاری از افراد برای كسب رتبه و ارتقای شغلی، دست به انتشار كتاب می‌زنند كه البته شاید خودشان هم خواننده آن نباشند. همچنین، وجود 14هزار پروانه نشر در كشور كه هفت‌برابر آمریكا و 20 برابر انگلستان است حاكی از فضایی غیرواقعی در فضای انتشارات برای كسب مقاصد دیگر است. گفتنی است آمار ارائه‌شده از تارنمای خانه كتاب ایران استخراج شده است.
captcha
شماره‌های پیشین