sobhe-no.ir
15
یکشنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
12
گامی دیگر برای توجیه خط سازش

دست استکبار خالی است

انتشار گزارش نادرست و تحریفشده اخیر توسط بیبیسی فارسی موجی از واکنشها را در این باره برانگیخت. افرادی از طیفهای گوناگون فکری و سیاسی، این گزارش را نوعی سندسازی و گمانهزنی تلقی کردند که ارزش تاریخی ندارد. آنچه در ادامه میآید یادداشتی از آقای مسعود رضایی، تاریخپژوه و محقق تاریخ معاصر است. رضایی عقیده دارد پروژه اخیر بیبیسی نوعی سندسازی برای تحریف شخصیت و واقعیت اصلی امام خمینی(رحمهاللهعلیه) است و اگر آمریکاییها و سازمان سیا اسناد قابل اتکایی در زمینه سازش امام(رحمهاللهعلیه) با آمریکا دارند چرا آن را منتشر نمیکنند و صرفاً به برخی گزارشهای بدون سند اتکا میکنند؟

شماره‌های پیشین