sobhe-no.ir
1462
چهارشنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
16

صبح نو

عکــــــــس روز

اجرای تعزیه توسط نوادگان تعزیه خوان

تکیه دولت تهران اجرای تعزیه توسط مرشد محسن میرزا علی از نوادگان تعزیه خوان بزرگ تکیه دولت تهران که امروز دیگر اثری از این تکیه در تهران وجود ندارد در کاخ گلستان تهران برگزار  شد.

عکس :احمد بلباسی

captcha
شماره‌های پیشین