sobhe-no.ir
1430
شنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
11
۳۰میلیون هکتار از پهنه کشور در معرض فرسایش بادی

بحران بیابانی شدن

نتایج مطالعات کانون‌های بحرانی نشان می‌دهد ۱۸۷منطقه کشور در ۲۲استان به‌ اصطلاح بیابانی کشور تحت‌تاثیر فرسایش بادی هستند که وسعت این مناطق ۲۹.۵میلیون هکتار است و ۲۳۷کانون بحرانی فرسایش بادی با وسعت حدود ۱۴میلیون هکتار در این محدوده وجود دارد. براساس آخرین اعلام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، حدود دومیلیارد تن در سال فرسایش خاک در ایران رخ می‌دهد درحالی‌که به‌طور متوسط در اقلیم خشک و بیابانی ایران ۷۰۰ تا یک‌هزار سال طول می‌کشد تا یک سانتی‌متر خاک تشکیل شود. براساس اطلس مناطق بیابانی بیش از ۸۸درصد از کشور می‌تواند تحت‌تاثیر بیابان‌زایی قرار گیرد و مطابق بررسی سال۲۰۱۸، ۳۷میلیون هکتار از عرصه کشور در معرض تخریب سرزمین قرار دارد. همچنین ۲۲استان کشور با ۲۹.۵میلیون هکتار وسعت در ۱۸۷منطقه، تحت‌تاثیر فرسایش بادی قرار دارند و ۲۳۷کانون بحران به وسعت ۱۳میلیون و ۹۰۰هزار هکتار وجود دارد و بر اثر هجوم شن‌های روان سالانه ۳۰هزار میلیارد ریال به زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و کشاورزی و دیگر بخش‌ها خسارت وارد می‌شود.

خبر

شماره‌های پیشین