sobhe-no.ir
1282
سه شنبه، ۰۴ آبان ۱۴۰۰
3
چرا سعید حجاریان از لزوم احیای «فشار از پایین- چانه‌زنی از بالا» سخن می‌گوید؟

بازگشت به گذشته برای فرار از بن‌بست

«فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» تاکتیکی بود که سعید حجاریان آن را در سال‌های حاکمیت دولت اصلاحات، برساخت تا بدین وسیله و همزمان با فشار بدنه اجتماعی از پایین نخبگان اصلاح‌طلب در ساخت قدرت فشار بیاورند تا از این طریق اصلاحات به اهداف سیاسی خود برسد. باوجود خالی‌شدن انرژی جامعه و شکست پروژه اصلاحات در آن برهه، نخبگان اصلاح‌طلب اما دست از این تاکتیک برنداشتند و به مجرد امکان یافتن فرصت، دوباره بسیج افکار عمومی علیه حاکمیت را در دستورکار قرار دادند. در شرایط فعلی هم که پایگاه اجتماعی اصلاحات به‌کلی آب رفته، کنشگران و اندیشه‌ورزان اصلاح‌طلب دوباره به سراغ فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا رفته‌اند. نشانه‌های این بازعزیمت اصلاح‌طلبان به‌سمت اعمال فشار در بالا و پایین چیست؟

نگاه

دو مولفه بازی برجامی دولت بایدن

حنیف غفاری

شماره‌های پیشین