sobhe-no.ir
1272
دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰
16

صبح نو

عکــــــــس روز

این روزهای کابل

بیشتر از یک ماه است که طالبان در افغانستان قدرت گرفته. این تصویربخشی زندگی روزمره مردم شهر کابل پس از حضور این گروه دراین کشور است.

  عکس: علی خار

captcha
شماره‌های پیشین