sobhe-no.ir
1224
یکشنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
3
برای طلبکاری زود است

شما بدهکارید

در کنار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی مردم، آنچه به‌عنوان دستاورد سیاسی مجلس یازدهم تا اینجای کار ثبت و ضبط شده، مشخص شدن عیار انقلابی‌نماهای تندرو و لزوم مرزبندی با ایشان در ادامه کار فعالیت جبهه به‌واقع انقلابی است. تندروهای انقلابی‌نما با طرح‌های شاذ و هزینه‌زای خود نشان داده‌اند که استعداد زیادی در شکاف انداختن با جامعه دارند.

یادداشت

وقتی صحنه مذاکرات شفاف می‌شود

حنیف غفاری

شماره‌های پیشین