sobhe-no.ir
1139
دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
47
ضرورت مطالبه‌گری از فوتبال

فوتبال ایران منهای مردم ایران

بهمن فروتنکارشناس فوتبال /باید بپذیریم آنچه که تا کنون فدراسیون فوتبال در همه دوره ها در برابر آن مقاومت کرده، «تفکر» بوده است. یعنی به عبارتی بهتر «تفکر» حتی یکی از 4 چرخ خودروی فدراسیون فوتبال کشورمان نبوده است و حتی فراتر از اینها حتی چرخ زاپاس این خودرو هم نبوده. این برخورد و نوع مواجهه با تفکر، ریشه در یک چیز دارد؛ جریان نئو لیبرالیسم. جریانی که دشمن تفکر است و این سیاست را در فوتبال کشورمان در دوره های اخیر به وضوح می‌بینیم. اساسا موجودیت این جریان به سرمایه بستگی دارد. بنابراین در این جریان انسان و تفکرش اصلا جایی ندارند. در همه جای دنیا هم این مساله را می بینیم. حتی در همین آلمان که بنده ساکن هستم، نیز می بینم که جریان نئولیبرالیسم چطور از کنار جان آدمیزاد به راحتی عبور می کند. چون برای همین سیاستمداران تنها ،جابجایی سرمایه های شان اهمیت دارد نه جان مردم این کشور. البته نباید بی انصافی کنیم. فدراسیون فوتبال در زمان صفایی فراهانی به شکل دیگری اداره می شد. در آن فدراسیون تخصص مهم بود نه سرمایه. سیاست ایشان این بود که افراد متخصصی همچون مهدی خبیری را در کنار خود داشته باشد و از دانش، آگاهی و تجربه چنین افرادی به خوبی در جهت توسعه فوتبال کشورمان بهره می برد.او در واقع متفکران را به فوتبال آورد و کارهای خوب و درستی را نیز پیش برد.

شماره‌های پیشین