سرمقاله

رسانه‌های رسمی

بامداد جمعه خبر سهمیه‌بندی و اصلاح نرخ بنزین اعلام شد با این تفاوت که این‌بار، یک خبر مهم که منبع آن هم دولت بود، از چند ساعت قبل از اعلام به شکل غیررسمی و از مجاری نامعتبر منتشر ‌شد. تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا میان اخبار جعلی با منابع غیررسمی در افکار عمومی، تناظری ایجاد شود تا افکار عمومی به سادگی به منابع غیر‌رسمی، اعتماد نکند و بر اساس اعتبار منبع تولید و مجرای انتشار خبر، در شعاعی از اعتماد نسبت به رسانه‌های رسمی باقی بماند؛ اما این دست مثال‌های نقض و مهم و معتبر، بالطبع، این تصویر را در ذهن مخاطب با سوال جدی مواجه می‌کنند که آیا رسانه‌های رسمی، قدرت پوشش خبری به این اندازه مهم را نداشته‌اند؟ نسبت دولت با رسانه‌های رسمی چیست؟ به نظر می‌رسد که این اقدام، تا حدودی بر رشد شایعات حول افزایش نرخ بنزین نیز تاثیر گذاشته و در نتیجه در روزهای آینده کار کنترل افکار عمومی را هم برای دولت دشوارتر کند. مدبرانه‌تر آن است که دولت با دست خود، مجاری جلب افکار عمومی به سمت خودش را مسدود نکند.