مهارت‌های زندگی

براساس برخی آمارهای رسمی از هر 4 ازدواج ثبت شده یکی به طلاق ختم می‌شود. وقتی پرونده‌های طلاق و مشاجرات خانوادگی را بررسی می‌کنیم در بیشتر آن‌ها با یک نکته دردآور روبه‌رو می‌شویم و آن نبود مهارت‌های زناشویی و زیست مشترک است. مهارت‌هایی که بیش از هر چیز ستون خانواده‌ها را مستحکم نگه می‌دارد. مسأله ازدواج با آنکه به‌طور مؤکد در دین رسمی کشور سفارش شده است اما در مدرسه و دانشگاه این مسأله هنوز هم به صورت یک تابوی اجتماعی مطرح است و کودکان‌و‌نوجوانان تا زمانی که به پای سفره عقد ننشسته‌اند آگاهی‌هایشان را از مبادی پراکنده و گاه اشتباه کسب می‌کنند. زیست بلند مدت دو انسان در کنار هم تابع فراگیری مهارت‌های گوناگونی است که متاسفانه در دروس آموزشی و سیاست‌های پرورشی به آن پرداخته نشده است.