۴ شرط اصلی ایران در مذاکرات با اروپا
شروط ایران در مذاکرات تهران- پاریس
 بر این مبناست: 
 لغو همه تحریم های ظالمانه علیه ایران 
 پرداخت تمامی درآمد حاصل از فروش نفت (به میزان قبل از اردیبهشت 97) 
 عدم هرگونه محدودیتی در دسترسی به منابع حاصل از درآمد نفت
 عدم ایجاد تعهد جدیدی برای ایران