دستاوردهای چهل سالگی انقلاب اسلامی انقلابی نو در تعلیم و تربیت

وزارت آموزش‌و‌پرورش طی 40سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای توسعه مدارس و پوشش دانش‌آموزان سراسر کشور برای تحصیل کرده است. توسعه و ساخت مدارس استعدادهای درخشان، شاهد و استثنایی، اعزام نیرو به دورافتاده‌ترین روستاها و مناطق برای تحصیل دانش‌آموزان روستایی و عشایر و نوسازی و تجهیز هزاران مدرسه از جمله اقداماتی است که این وزارتخانه طی چهار دهه اخیر انجام داده است.به‌طور دقیق‌تر می‌توان در‌خصوص فعالیت‌های آموزش ابتدایی به افزایش تعداد دانش‌آموز دوره ابتدایی از پنج میلیون و ۲۰‌هزار و ۶۸۶نفر در سال‌۵۷ به هفت‌میلیون و ۸۷۷‌هزار و ۹۴۵نفر در سال‌۹۷ با ۵۶درصد رشد، افزایش تعداد دانش‌آموز دختر دوره ابتدایی از یک میلیون و ۹۵۲‌هزار و ۴۷۲نفر در سال‌۵۷ به سه میلون و ۸۲۴‌هزار و ۴۸۲‌نفر در سال‌۹۷ با ۹۵‌درصد رشد اشاره کرد. همچنین تعداد مدارس ابتدایی از ۳۹‌هزار و ۶۷۹باب در سال‌۵۷ به ۶۴‌هزار و ۸۰۷باب در سال‌۹۷ با ۶۳‌درصد رشد رسیده است.