حافظیه، تخت جمشید و سعدیه؛ بناهایی با بیشترین بازدید

مثلث عشقی ایرانیان

 طبق آمارهایی که سازمان ملی آمار ایران ارائه کرده، شهرهای مشهد، تهران، رشت، شیراز، قزوین، اصفهان و قم دارای تعداد بیشترین سفرهای انجام شده ایرانیان هستند؛ هرچند الگوی سفر در این شهرها نسبت به یکدیگر متفاوت است. مثلاً عمده سفرهای شهرهای مشهد، تهران، شیراز، اصفهان و قم از نوع سفرهای با اقامت شبانه و عمده سفرهای شهرهای رشت و قزوین از نوع سفرهای بدون اقامت بوده است. همچنین بیشترین بناهای تاریخی بازدید شده توسط هموطنان درسال 1394 هم در نوع خود جالب توجه است. در این میان بناهای استان فارس در رتبه نخست قرار دارند. حافظیه، تخت جمشید و سعدیه سه بنای تاریخی هستند که بیشترین بازدید ایرانیان را به خود اختصاص داده‌اند. الگوی محل اقامت هموطنانمان در سفرهای با اقامت شبانه هم در نوع خود جالب توجه است. مثلاً خانه‌های بستگان و آشنایان با 68 درصد بیشترین نوع اقامتگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. هندسه بیشترین استقبال از بازدید از بناهای تاریخی هم از دیگر معیارهای قابل تأمل است. مقبره دو شاعر نامدار ایرانی، حافظ و سعدی در میان سه بنایی هستند که بیشترین بازدیدها را به خود اختصاص داده‌اند. حافظیه در رتبه نخست، تخت جمشید در رتبه دوم و سعدیه در رتبه سوم قرار دارند.