سرمقاله

امید عبث نبندیم

اقتصاد مبتنی بر ساخت درونی کشور، مهم‌ترین راه برون رفت از چالش‌های اساسی و به ویژه فشارهای خردکننده دشمنان انقلاب اسلامی است. رهبر معظم انقلاب، هفته گذشته در تاکیدهای مکرر خود به دولتمردان بر موضوع اقتصاد امن و فاصله گرفتن جدی از وابستگی‌های نفتی، اشارات مهم و راه گشایی داشتند و تصریح کردند تا وقتی اقتصاد کشور از نفت فاصله نگیرد، بنیان صحیح و امنی به‌وجود نخواهد آمد. در صحنه اقتصادی کشور اما با وجود اقدامات و فعالیت‌هایی که در گزارش‌های رسمی گفته و شنیده می‌شوند، متاسفانه متناسب با شرایط بحرانی اقتصاد و تحرکات دشمن برای زمینگیر کردن جمهوری اسلامی، علی الظاهر دولت استراتژی یا طرح فوق العاده ای برای مقابله و مهار چنین شرایطی ندارد و دولتمردان همچنان به راه گشایی‌های برجامی البته این بار به مدد اروپایی‌های گوش به فرمان آمریکا دلخوش داشته و دارند. به موازات همین نگرانی‌ها، گزارش‌های جسته و گریخته از ناهماهنگی‌ها و اختلافات تیم اقتصادی دولت نیز به گوش می‌رسد که می‌تواند مکمل ضربات دشمن خارجی بر پیکراقتصاد کشور باشد. برای برون رفت از این شرایط نگران کننده، راهی نیست جز قطع امید کامل از  کشورهایی که بارها بی اعتمادی به آنها آزموده شده و از طرف دیگر فراخوان همه اقتصادانان و تولیدکنندگان کشور به طراحی مسیری که کشور را از تلاطم‌های گاه و بیگاه برهاند و بنای یک اقتصاد امن و مبتنی بر نیرو و توان داخلی بنیان نهد.