sobhe-no.ir
998
سه شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
11
نکته

بررسی تمایل کاربران در دو سال گذشته به اینفلوئنسرهای میلیونی اینستاگرام

شاخ اینستاگرامی در زندگی مردم

گزارش محسن فینی‌زاده تحلیلگر شبکه‌‌‌های اجتماعی / اینسـتاگرام به عنـوان یکـی از شـبکه‌های اجتماعـی، تغییـرات بنیادینـی در سـبک زندگـی و فرهنـگ ایرانیان ایجـاد کـرده و در میان سـلبریتی‌ها به‌مثابـه الگـوی مرجـع كنشـگران، نقـش پررنگی داشـته اسـت.

صبح نو

بررسی تمایل کاربران در دو سال گذشته به اینفلوئنسرهای میلیونی اینستاگرام

شاخ اینستاگرامی در زندگی مردم

گزارش محسن فینی‌زاده تحلیلگر شبکه‌‌‌های اجتماعی / اینسـتاگرام به عنـوان یکـی از شـبکه‌های اجتماعـی، تغییـرات بنیادینـی در سـبک زندگـی و فرهنـگ ایرانیان ایجـاد کـرده و در میان سـلبریتی‌ها به‌مثابـه الگـوی مرجـع كنشـگران، نقـش پررنگی داشـته اسـت.

 به‌گفته بل، سـلبریتی‌ها در فضـای رسـانه‌محور، نقـش اساسـی دارنـد. افـرادی کـه خانـه‌زاد رسـانه‌اند و خـود را مدیـون آن می‌‌داننـد، درواقـع پیـاده‌نظـام قـدرت بـرای تغییرات فرهنگی در جوامع خودی و غیرخودی هستند. صاحبنظران معتقد هستند ایـن گـروه با سـبک زندگـی، بـروز و ظهـور و اخبـار مربـوط بـه زندگـی شـخصی و فعالیت‌هـای اجتماعـی و فرهنگـی خـود، تغییـرات را ممکن و آسـان می‌‌کنند. تغییـر در رفتارهای اجتماعـی، پوشـش و اولویت‌هـای فرهنگـی تابعـی از كنش‌های آنـان اسـت. رسـانه، نقـش پررنگی در سـبك زندگی شـهروندان در دنیای مـدرن ایفا می‌كنـد و شـبکه‌‌‌های اجتماعـی، تغییـرات بنیادینـی در سـبک زندگـی و فرهنـگ جوامـع ایجـاد کرده‌انـد.
برخـی شـبکه‌‌‌های اجتماعـی همچـون اورکات و یاهـو 360 آغازگـر فعالیـت در ایـن همسان‌سـازی بوده‌انـد امـا امـروز، ایـن سـکان به شـبکه‌‌‌های اجتماعـی عکس‌محوری مانند اینسـتاگرام رسـیده اسـت. برنلی می‌‌گوید این شـبکه‌ها با یکسان‌سـازی علایق، سلایق و اندیشـه‌ها، نگرش‌های مسـلط در ایـن فضـا را به کاربران‌شـان انتقال می‌‌دهنـد. اینسـتاگرام به بخش مهمـی از زندگـی ایرانیان در فضای مجازی تبدیل شـده اسـت. فعالیت در این شـبکه اجتماعـی نیـز هماننـد سـایر شـبکه‌ها، در محورهـای مختلفـی همچـون سـرگرمی، کسـب‌وکار ترویـج عقایـد، هنـر و تبلیغـات صـورت می‌‌گیـرد و بـا هشـتگ‌گذاری، امـکان جسـت‌وجو و دسـتیابی بـه سـوژه به‌راحتـی میسـر می‌‌شـود. ایـن دسترسـی و کاربـری آسـان موجـب شـده اسـت کـه اینسـتاگرام بـه ابـزاری پرطرفـدار در ایـران تبدیـل شـود و فضـا را برای تغییر نگرش و سـبک زندگـی فراهم کند. هرچند آمار دقیقی از سوی اینستاگرام اعلام نشده است اما با توجه به نظر کارشناسان برآورد می‌‌شود 35 تا 40 میلیون اکانت اینستاگرام توسط ایرانی‌ها فعال باشد.
بـا تغییـرات پدیـدآمـده در فضـای فناورانـه، امکان کسـب شـهرت برای بسـیاری از اقشـاری کـه در گذشـته این فرصت را نداشـته‌اند، فراهـم می‌‌شـود؛ از سـوی دیگـر، با توجه بـه اهمیت شـهرت و امکاناتی کـه بـرای افـراد در ابعـاد مـادی و روانی فراهم می‌‌‌كند، بسـیاری از افـراد، چه عادی و چـه سرشـناس، بـا اسـتفاده از ایـن رسـانه‌ها، در تقلای رسـیدن به شـهرت، دیده شـدن و افزایـش تعـداد مخاطبـان خـود هسـتند؛ موضوعـی کـه در میـزان لایک‌ها، کامنت‌هـا، فالوئرهـا و... خـود را بـه نمایـش می‌‌گـذارد. بـر این اسـاس، سـلبریتی‌ها در ایـران، تبدیـل بـه طبقـه‌‌ای الگـو شـده‌اند کـه در اصطلاح جامعه‌شـناختی، گروه‌‌‌های مرجع تلقی می‌شـوند. شــبکه اجــتماعی اینسـتاگرام نیز به عنـوان یکـی از مهم‌تریـن مصادیـق ایـن امـر، بـه محلی بـرای حضور سـلبریتی‌ها و دنبال‌کننـدگان آنهـا از آحـاد مختلـف جامعـه و مکانـی بـرای تغییـر سـبک زندگـی متناسـب بـا زندگی اجتماعی سـلبریتی‌ها تبدیل شـده اسـت.
آنچه مشخص است در دو سال گذشته تغییرات و رشد دنبال‌کنندگان شاخ‌‌‌های اینستاگرام جدی بوده است، به صورتی که تعداد قابل توجهی از این شاخ‌ها به دنبال‌کنندگان میلیونی رسیده‌اند؛ از سوی دیگر افرادی در لیست میلیونی‌ها دیده می‌‌شوند که بیشتر دنبال‌کننده خود را در طول کمتر از دو سال گذشته از میان کاربران فارسی‌زبان به‌دست آورده‌اند.
نکته دیگری که در بررسی رشد دنبال‌کنندگان در اینستاگرام به نظر می‌‌رسد، میزان رشد و افزایش سهم اینفلوئنسرهای غیربازیگر است، به صورتی که بیشترین رشد در این میان مربوط به حسن ریوندی است که در طول دو سال گذشته درحدود 10 میلیون به دنبال‌کنندگانش اضافه شده است و در صدر اینستاگرام فارسی قرار گرفته است و همچنین رشد گاهی صددرصدی برای بعضی دیگر از اینفلوئنسرهای خود اینستاگرام که هویت و شروع کارشان از همین بستر بود نیز به چشم می‌‌خورد. آنچه در این میان مهم است، رشد چند عدد در پروفایل این افراد نیست بلکه گسترش نفوذ آنهایی است که نه‌تنها نسبتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارند بلکه مخالف فرهنگ و ارزش‌‌‌های جامعه هستند؛ این افراد با استفاده از اینستاگرام که قطعا کاربردهای مفیدی هم دارد، این امکان را دارند كه با نفوذ میلیونی در افکار عمومی جامعه، تخریب‌‌‌های فرهنگی و خوانش‌‌‌های مخرب از سبک زندگی در جامعه ایجاد کنند و به مرور سبب شکل‌گیری سبک زندگی جدیدی به ویژه در میان نوجوان‌ها و جوان‌ها بشوند.

captcha
شماره‌های پیشین