sobhe-no.ir
930
شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
8
خبر

خاكسترنشینی صنعت توریسم در جهان با شیوع ویروس كووید‌19

كرونا، گردشگری را به باد داد

ویروس کرونا گلوی صعنت گردشگری جهان را می‌فشارد. وضعیت در آسیا اسفبار است و در اروپا هم خراب‌تر از آن. بازار گردشگری جهان از سال‌۲۰۱۰ با سرعت رشد بسیاری همراه بوده و در آستانه دهمین سال رشد پایدار بود كه گرفتار كرونا شد. سرعت نرخ رشد بازار گردشگری از سال‌۲۰۱۸ از نرخ رشد اقتصاد جهانی پیش گرفته بود و پیش‌بینی‌ها حكایت از آن داشت که سال‌۲۰۲۰ با حفظ سرعت رشد گردشگری در جهان بین ۳ تا ۴‌درصد همچنان صنعت پیشتاز و پردرآمد جهان محسوب شود اما چند سفر بی‌وقت از ووهان به دیگر كشورها، شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری آن در سراسر جهان را در پی داشت كه بزرگترین بحران جهانی پس از جنگ‌جهانی دوم را ایجاد كرد. بازار گردشگری در این بین ضرر هنگفتی از خانه‌نشینی مردم دید و تمامی معادلات و پیش‌بینی‌های ۱۰‌ساله کارشناسان را برهم زد. در گزارش امروز ضمن بررسی تاثیر كرونا بر صنعت توریسم در جهان به وضعیت ایجاد شده در گردشگری داخلی نیز می‌پردازیم.

شماره‌های پیشین