sobhe-no.ir
904
شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
30
فریب قهرمانان با وعده‌هایی شیرین که پایانی تلخ دارد

سراب مهاجرت

مهاجرت، موضوع و اتفاقی تلخ اما فراگیر در ورزش دنیاست؛ جایی که بسیاری از ورزشکاران برای رسیدن به پول، شهرت، احترام و جایی بهتر برای زندگی، پشت به پرچم و زادگاه مادری خود کرده و برای تحقق آرزوهای مادی و معنوی‌شان، حاضر به قبول تابعیت و مسابقه دادن زیر پرچم کشور دیگری می‌شوند. مهم‌ترین عامل تغییر تابعیت، مسائل مالی است و بسیاری از کشورهای عربی و حتی اروپایی هم از این فرصت استفاده کرده تا برای جبران نواقص خود در شناسایی و پرورش ستاره‌های ورزشی و کسب موفقیت در مسابقات بین‌المللی با ارائه پیشنهادات اغوا‌کننده مالی، سعی در جذب این چهرها‌ و استعدادهای کشورهای دیگر می‌کنند.

سناریویی برای آرزوهای حبابی

شماره‌های پیشین