sobhe-no.ir
821
شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۸
9
نگاهی به قیمت و سهمیه‌بندی جدید بنزین همراه با مقایسه قدرت خرید مردم

بنزین شبانه گران شد

پس از كش و قوس‌های فراوان و با چندبار تایید و تكذیب، پنجشنبه‌شب گذشته ناگهان قیمت بنزین گران شد. وقتی خبر انتشار یافت كه دیگر كار از كار گذشته بود و آن‌هایی كه می‌خواستند «نیم‌باك» جلو بیفتند، نتوانستند خود را به پمپ بنزین برسانند، به خصوص كه باخت تیم ملی فوتبال در یك بازی دلسردكننده مقابل عراق دل و دماغی هم برایشان نگذاشته بود. بدین ترتیب خبری كه از یكی دو هفته پیش به شكل درگوشی و شایعه سر زبان‌ها افتاده بود و بعد از آن در چند رسانه انتشار یافت اما از طرف دولتی‌ها تكذیب شد و همه آن را به هفته بعد موكول كردند، در یك غافلگیری شبانه، به تحقق رسید. جالب اینجاست که تقریبا همه آنچه در دولت پیشین انجام و ازسوی دولت فعلی به عنوان نقطه ضعف تلقی شد، حالا توسط خود آنها انجام می‌شود؛ مثل همین گرانی شبانه بنزین. البته اصرار دولت بر این است كه تمام درآمد حاصل از این افزایش قیمت صرف پرداخت یارانه به 18 میلیون خانواده می‌شود كه به یارانه 45 هزار تومانی قبلی اضافه می‌شود. در گزارش امروز ضمن تعیین وضعیت جدید بنزین، سهمیه‌ها و ارقام جدید، به مقایسه نرخ بنزین در سال‌های گذشته و تاثیر تورمی این حركت پرداخته‌ایم.

شماره‌های پیشین