sobhe-no.ir
778
چهارشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
15
آثار هنری مرتبط با فرهنگ عاشورایی در موزه‌های آمریکا و بریتانیا را بررسی کردیم

یک تکه اثر هنری یا گوشه‌ای از اندیشه شیعی

بسیاری از آثار هنری متعلق به فرهنگ اسلامی و شیعی در قرون اخیر به بهانه‌های مختلف، اغلب در فرایند کاوش‌های شرق‌شناسان به موزه‌های کشورهای اروپایی منتقل شده است. به همین خاطر برای جست‌وجو و یافتن سبقه ‌هنری تشیع و کشورهایی که در آن‌ها آثاری در این فضا آفریده می‌شده‌اند، باید سری به این موزه‌ها زد.

شماره‌های پیشین