sobhe-no.ir
768
دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
13
بازخوانی تجربه دولت ملی و کودتای 28مرداد در گفت‌وگو با دکتر جواد منصوری

مصدق هم اختیار تام می‌خواست

کودتای 28مرداد از آن دسته وقایع تاریخی است که هربار براساس شرایط روز تحلیل می‌شود و ابعاد تازه‌ای از این تجربه برای ما مکشوف می‌شود. در گفت‌وگو با دکتر جواد منصوری، تاریخ‌پژوه، این تجربه را بازخوانی کردیم.

نگاهی به دنیای وارونه انسان امروز

شماره‌های پیشین