sobhe-no.ir
738
یکشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۸
8

خبر

نگاهی به فروش 33 ساله فیلم‌های سینمایی

قهر و آشتی مردم با سینما

سینمای ایران افت و خیزهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. فارغ از كیفیت و موضوع فیلم‌ها، بحث فروش از یك سو و تعداد تماشاگران ازسوی دیگر همواره ازسوی كارشناسان مورد بحث و نظر قرار دارد. در سال‌های اخیر و با افزایش چشمگیر قیمت بلیت سینما، فروش‌های چند میلیاردی سروصدای زیادی به پاكرد اما باید در نظر داشت كه قیمت بلیت در این سال‌ها چقدر رشد داشته و تماشاگران در طول این سال‌ها چه زمانی از سینما قهر كرده و چه مواقعی به آن روی آورده‌اند. داده‌نمای امروز به این مسأله توجه كرده است. گفتنی است اطلاعات ارائه شده براساس سالنامه آماری فروش فیلم و سینمای ایران زیر نظر معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی نقل شده است.

شماره‌های پیشین