sobhe-no.ir
720
دوشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
14
نمایشگاه‌کتاب‌تمام‌شد؛اماهمچنان‌برای‌ماسوژه‌دارد

ناشران‌موازی

شاید از آنچه می‌خواهیم بگوییم، شما هم تعجب کنید شاید هم تعجب نکنید؛ بالاخره انسان‌ها با یکدیگر فرق دارند. آنچه امروز می‌خواهیم درباره‌اش بگوییم، ناشران موازی‌اند که در دستگاه فرهنگی مشغول به فعالیت و تولید اثر هستند. البته، این معضل در دستگاه‌های دولتی نمود زیادی دارد و دستگاه‌های متعدد فرهنگی با اهداف متعدد انتشارات تأسیس می‌کنند. در این گزارش، سعی می‌کنیم چند نمونه از آن‌ها را به شما نشان دهیم. فقط اگر اهل رفتن به نمایشگاه کتاب باشید، با اسم خیلی از این ناشران آشنا هستید. این گزارش نگاه منفی به آن‌ها ندارد؛ ولی سوال اصلی اینجاست که چرا یک سازمان باید چند ناشر داشته باشد و آیا یک ناشر نمی‌تواند محصولات یک سازمان و توابعش را منتشر کند و حتما به تأسیس انتشارات نیاز است؟ اگر اسامی ناشران وابسته به نهادهای دولتی را فهرست کنیم، شاید به خیلی از آن‌ها نیازی نباشد و کتاب‌های آن‌ها را ناشران دیگر هم بتوانند منتشر کنند.

شماره‌های پیشین