684
یکشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
15
آیافرم‌ومحتوادربرنامه‌های‌تلویزیون‌به‌حاشیه‌می‌رود

تب‌ دکورسالاری

دکور و استودیو در برنامه‌های تلویزیونی از جایگاه مهمی برخوردارند. البته این اهمیت در حدی است که اگر به افراط و تفریط دچار شود، قطعاً به برنامه و برنامه‌ساز ضربه خواهد زد.

خبر

شماره‌های پیشین