653
سه شنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
3
INSTEX معامله دستاوردهای امنیتی در قبال دسترسی هدایت‌شده یورو است

جایگاه عراق در نقشه ارزی ایران

حاصل سفر اخیر رییس کل بانک مرکزی به عراق، یک توافق‌نامه بانکی میان دو کشور بود که جزئیات یک مکانیزم پرداخت مالی را مشخص کرده است، نگاهی به این مکانیزم پرداخت مالی و مقایسه آن با «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» اروپا یا اختصاراً INSTEX پاسخ بسیاری از پرسش‌ها درباره وقت‌کشی‌های 9‌ماهه اروپا برای رونمایی از سازوکار نمایشی را می‌دهد.

انقلاب در بودجه در چهل سالگی انقلاب

یادداشت دکتر سید مهدی غمامی استاددانشگاه امام صادق؟ع؟

شماره‌های پیشین