642
شنبه، ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
6
برخلاف تأکید برنامه ششم توسعه همسان‌سازی حقوق انجام نشده است

فراموشی دولت و گرفتاری بازنشستگان

قوانین مرتبط با کاهش آلودگی هوا در کشور به درستی اجرا نمی‌شود

هفته هوای پاک در آلودگی گذشت

به‌طور کلی در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیط‌زیست و تأمین زندگی سالم در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، روزهای نمادین خاصی مرتبط با حفظ محیط‌زیست تعیین می‌شود که از جمله آن‌ها روز جهانی محیط‌زیست، روز زمین پاک، روز هوای پاک و غیره است. روز هوای پاک در دنیا تحت عناوین مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و ... در کشورهای مختلف نام‌گذاری شده و اقدامات خاصی در این روز برای آگاهی‌بخشی به افکار عمومی ‌صورت می‌گیرد اما در کشور ما هوای پاک یک هفته است که امسال پنج روز آن ناسالم بود!

شماره‌های پیشین