641
چهارشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
12

خبر

رییس گروه موسیقی فرهنگستان هنر در نشست تحلیل ذائقه موسیقی ایرانی بیان کرد

موسیقی دستگاهی؛ مهجور و دلنواز همچون زبان فارسی

موسیقی ایرانی برآمده از سنتی هزاران ساله است. از نغمه‌های کار که در دوره‌هایی صورتی مقدس داشته تا موسیقی نواحی و مذهبی که از بنیاد مذهبی بوده است. این سنت موسیقایی در برخورد با موسیقی کلاسیک غربی دچار تحولاتی شد. ساختار بنیادی خود را از دست داد؛ اما آواها و نواهای سنتی در قالب قواعد موسیقی کلاسیک به حیات خود ادامه دادند. پس از ظهور موسیقی پاپ، موسیقی دستگاهی ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی هر دو به محاق رفتند و ذائقه تازه‌ای پدید آمد. استاد مجید کیانی‌هندی، سنتورنواز و پژوهشگر برجسته موسیقی که پیش از این جایزه پژوهش سال را برای پژوهش در حوزه موسیقی مذهبی به خود اختصاص داده است، در نشستی که روز یکشنبه 30‌دی‌ماه‌1397 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، تغییر ذائقه موسیقایی مردم ایران را تحلیل کرد. متن حاضر خلاصه‌ای از ارائه این پژوهشگر برجسته است.

شماره‌های پیشین