629
دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷
12

خبر

در سالروز کشف حجاب به همراهی منورالفکران با سیاست‌های فرهنگی پهلوی اول پرداختیم

در مسیر تندباد

سال‌ها از سیاست پهلوی اول درباره کشف حجاب می‌گذرد ولی هنوز اثرات این اقدام مخرب ضددین، ضداجتماع و ضدزن روی زنان و جامعه ایرانی را می‌توان مشاهده کرد. سیاستی که بهانه حضور زنان در اجتماع سعی می‌کرد آثار و نشانه‌های مذهبی را از جامعه کمرنگ کند چه اینکه پیش از آن طرح لباس متحدالشکل را برای مردان اجرا و تثبیت کرده بود.

شماره‌های پیشین