621
چهارشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۷
12

خبر

گزارش«صبح‌نو»ازاوضاع‌اکران‌سینمادرگفت‌وگوبا«منوچهراکبرلو»

تکه‌های‌تلگرامی‌که‌فیلم‌می‌شوند

پاییز و اکران تعدادی از فیلم‌های این فصل به پایان رسید. بررسی فیلم‌های اکران شده در ماه‌های اخیر و هم‌چنین فیلم‌هایی که در روزهای آغازین فصل زمستان وارد جدول اکران شده‌اند با اهمیت است.

شماره‌های پیشین