589
شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۷
12

برخی نویسندگان ما اصلاً ادبیات ضدآمریکایی را قبول ندارند

چند نویسنده ایرانی در سال‌های اخیر به موضوع مفاسد اقتصادی پرداخته‌اند

سرک کشیدن به محافل سری

یکی از کارکردهای ادبیات توجه به زمانه و مقتضیات است. در هر دوره‌ای می‌توان اتفاقات و رخدادهایی را در کشور دید که از قضا جایشان در آثار داستانی ما خالی است و عموماً نویسندگان به دلایلی ترجیح می‌دهند به جای رفتن سراغ موضوعات چالشی به حدیث نفس‌های خودشان بپردازند. شاید از یک سو با موضوع همدلی ندارند و از سوی دیگر احساس می‌کنند با نوشتن آثاری که به مسائلی چون عدالت‌خواهی، مفاسد اقتصادی و ... بپردازند وارد حریمی غیر از ادبیات خواهند شد.

شماره‌های پیشین