586
شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷
11
«صبح‌نو» از 80‌سال موسیقی ضدآمریکایی گزارش می‌دهد

نغمه پیروزی از گیتارهای شکسته‌شده

می‌گویند آمریکا در قرن بیستم، در 62‌کودتا علیه دولت‌های مردمی در سراسر جهان نقش مستقیم داشته و در بسیاری دیگر مشارکت کرده است. ما با خواندن عدد شصت‌ودو چیز زیادی دستگیرمان نمی‌شود. اعلام آمارهای کودتا مانند نمایش صف مردم در راهپیمایی 22 بهمن است. تصاویر هوایی گستره بزرگی را پوشش می‌دهد اما جزئیات را می‌کشد. جزئیاتی مثل تعداد کشته‌ها، دستگیر شده‌هاو تبعید شده‌ها. جزئیاتی مثل جنایت‌های ژنرال پینوشه؛ دیکتاتور شیلی. او در خلال یکی از این 62 کودتا پنج‌هزار نفر را دستگیر و در چمن ورزشگاه فوتبال سانتیاگو زندانی کرد. پنج‌هزار نفری که بیشترشان پس از شکنجه کشته شدند و جسدشان هم به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. یکی از آن پنج هزار نفر «ویکتور خارا» است. خواننده و نوازنده شهیر شیلیایی که یکی از قربانیان 62 کودتای آمریکا در سراسر جهان است. چنان که خوان؛ همسر خارا می‌گوید: «آن‌ها توانستند او را بکشند، اما نتوانستند صدایش را خاموش کنند.»

شماره‌های پیشین