560
چهارشنبه، ۰۴ مهر ۱۳۹۷
14

خبر

بازخوانی یک پروژه فکری درباره نسبت هویت، روایت و جنگ

خاطره جنگ، سازنده هویت «جهادگر ایرانی مسلمان»

مقاله «هویت، روایت، جنگ» را در آغاز پاییز 84 نوشتم که در همان سال و فصل نیز در شماره23 فصلنامه مطالعات ملی به چاپ رسید. لازم می‌دانم ابتدائاً بگویم در مقاله یادشده، مفهوم گسترده «روایت» را به حوزه‌ای خاص به نام «خاطرات» (آن هم منحصراً «خاطرات جنگ») محدود کرده‌ام. همچنین مناسب‌تر می‌بینم برای بازنمایی محتوای این مقاله، به مسأله‌ای که دغدغه‌ام بوده است و نیز به پرسشی که کوشیده‌ام برای آن پاسخی بیابم، صراحت بخشم.

شماره‌های پیشین