551
سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
4
یادداشت

درس تازه ایران برای عاقلان

ناصر قندیل

دولت 80 درصد و بخش خصوصی 20درصد

اقتصاد ایران در دست کدام نهاد است

«200هزار میلیارد از 360 هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار دولت نیست»، « بخشی از اقتصاد را که دست دولت بی‌تفنگ بود به یک دولت با تفنگ دادند» و ... این‌ها تنها بخشی از سخنان رییس‌جمهوری در یک‌سال گذشته است، در زمانی‌که نوسانات ارزی تا حد یک بحران برای اقتصاد کشور پیش رفت. برخی مدیران اجرایی درصدد القای این بودند که اقتصاد ایران دست دولت نیست و برخی نهادهای غیردولتی و عمومی بیش از 80‌درصد اقتصاد ایران را در دست دارند، ادبیاتی که هنوز هم در حال تکرار است.

شماره‌های پیشین