525
دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
6
وزیر راه در روز تحویل پنج هواپیمای ATR به منتقدانش حمله کرد

روایت آخوندی از «پوستین وارونه»

دولت از مجلس شورای اسلامی خواست لایحه افزایش مناطق آزاد را بررسی کند

دروازه‌های واردات‌؛ فرصت‌های انتخاباتی

ایجاد مناطق آزاد، نخستین‌بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در ایران هم شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری‌پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به‌طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی کشور ایران در آن سال حدود هفت‌میلیارد دلار شد. در‌حالی‌که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰‌میلیارد دلار فراتر رفته‌است؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره‌۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویبقرار گرفت.

شماره‌های پیشین