525
دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
4

خبر

وقتی وزیر اقتصاد برای حساب قوه قضاییه به مجلس احضار می‌شود

اتهام‌زنی های آقای وکیل

«عملیات روانی» یکی از ابزارهای بسیار مهم و پیچیده در راستای تأثیرگذاری بر افکار یا احساسات گروه‌های مختلف مردم است. موضوعی که متأسفانه گریبانگیر برخی از چهره‌های سیاسی کشورمان شده که ذهن جامعه را دچار تشویش کند.

شماره‌های پیشین