524
یکشنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
13
سید علی متولی در گفت‌وگو با «صبح نو» تجربه تاریخی مشروطیت را بازخوانی می‌کند

مشروطه؛ آزمون مسوولیت‌پذیری فقها و روشنفکران

بازخوانی تجربه تاریخی مشروطیت و حضور بازیگران سیاسی و فکری آن دوران برای امروز ایران امری ضروری است. چرا که گفتارهای مشابهی به‌ویژه در ارتباط با غرب و نحوه اداره کشور در ایران امروز حضور دارند و می‌توان تبار آن را در دوران مشروطه پیدا کرد. به همین منظور گفت‌وگویی با آقای سید علی متولی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشگر تاریخ سیاسی ایران انجام دادیم.

یادداشت

از اعتدالیون مشروطه تا جریان منادی اعتدال امروز

دکتر موسی نجفی

شماره‌های پیشین