524
یکشنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح‌نو»ازانعکاس نابسامانی‌بازار در هنر هفتم گزارش‌می‌دهد

تحلیل‌سینمایی‌ از شرایط اقتصادی

درهفته‌های اخیر تورم و نابسامانی شرایط اقتصادی در کشور، باعث انتقادات و نارضایتی‌هایی شده است. کارشناسان درباب ریشه این تزلزل در بازار تحلیل‌های متفاوتی را بیان می‌کنند.

شماره‌های پیشین