523
شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح‌نو»ازسبدنمایشی‌جدیدسیماگزارش‌می‌دهد

پوست‌اندازی‌سریالی‌تلویزیون

پس از مدت‌ها که شبکه‌های سه و یک دست‌شان از سریال‌های نمایشی خالی بود، از امروز دو سریال جدید به کنداکتور تلویزیون اضافه خواهد شد.

شماره‌های پیشین