522
چهارشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
5
مسیر مذاکره با اوبامای مودب، باترامپ قمارباز تکرار نخواهدشد

همان دستکش مخملی

گفته بود آثار فشارهای اقتصادی در ایران مشاهده شده و منتظر تماس تهران برای مذاکره است، حال اما خواستار مذاکره‌ای بدون قید و شرط شده و گفته است که « آماده‌ام بدون هیچ پیش‌شرطی با ایرانی‌ها دیدار کنم.»

سخنان رییس‌جمهوری آمریکا با یک مذاکره بدون پیش شرط واکنش‌های زیادی به‌همراه داشت

از طعنه شرمن به ترامپ تا توصیه البرادعی

شماره‌های پیشین