520
دوشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
3
جهانگیری از کابینه برود یا بماند؟

مدیریت خنثی

سایه انتقادات بر سر تیم اقتصادی دولت سنگینی می‌کند. شاید اگر اندکی اجماع بیشتری در مورد عملکرد منفی همراهان اقتصادی حسن روحانی در محافل تاثیرگذار از جمله مجلس وجود داشت، باید کل تیم اقتصادی عوض می‌شد؛ اما حداقل تا این لحظه، این اجماع حاصل نشده است.

یادداشت

«جهاد عظیم» خون می‌طلبد اما خون آلوده!

مهدی فضائلی

شماره‌های پیشین