472
چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
3
فرار به جلو به سبک روزنامه دولت

مسوولان دیروز؛ بی‌تقصیران امروز!

در عالم سیاست تاکتیکی وجود دارد به‌نام «فرار به جلو»؛ این تاکتیک اشاره به نوعی مغالطه از مغالطات مقام دفاع دارد که در آن فرد مورد نقد -که قادر به دفاع منطقی از موقعیت خود نیست- از پاسخگویی فرار می‌کند و با محّق جلوه دادن خود سعی دارد به‌جای موضع ضعف از موضع قدرت سخن بگوید. این مغالطه معمولاً با فرافکنی همراه است.

دولت کدام تضامین واقعی را از اروپا بخواهد؟

شماره‌های پیشین