467
چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
8

خبر

گفت‌وگوی روزنامه «صبح نو» با نمایندگان مجلس درباره ایجاد استان جدید

آفتاب «خرداد» نیامده غروب می‌کند؟

در برنامه پنج‌ساله دوم و سوم توسعه تکلیف شده بود به‌ازای هر دو نفر بازنشسته فقط یک نفر در دستگاه‌های دولتی استخدام شود، اگر در طول ۲۰ تا ۲۵‌سال گذشته قانون مزبور از سوی دولت‌های مختلف به‌صورت صحیح به مرحله اجرا در می‌آمد به‌طور قطع و یقین امروز جمعیت نیروی اجرایی بدنه دولت ۵۰‌درصد کاهش یافته بود. آمارها نشان می‌دهد نه تنها این قانون به مرحله اجرا در نیامده بلکه بدنه دولت هر روز فربه و فربه‌تر شده است. هزینه بار افزایش حجم بدنه دولت بر دوش مردم به‌ویژه تولیدکنندگان است. فربه‌تر شدن بخش دولتی هر روز تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان بخش خصوصی را به ورطه نابودی می‌کشاند.

شماره‌های پیشین