466
سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
3
تحلیلی بر انتخابات لبنان

دولت آتی؛ دولت ملی

ایران بدون آمریکا در برجام می‌ماند؟

اروپا؛ پلیس خوب مذاکرات

«یا آنچه در برجام می‌خواهیم، توسط غیر آمریکا تأمین می‌شود یا اگر ببینیم آنچه مورد نظر ما در برجام است، تأمین نشده راه و برنامه خود را خواهیم داشت.» این جدیدترین مواضع رییس‌جمهوری ایران در برخورد با بدعهدی‌های آمریکا در توافق هسته‌ای و اتمام حجت با اروپایی است که اگر خواستار حفظ برجام هستند باید در برابر لگدپرانی‌های ترامپ ایستادگی کنند.

شماره‌های پیشین