461
دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
14

خبر

تشریح برنامه‌های اوحدی در نخستین نشست خبری

مردم، محور برنامه‌های فرهنگی می‌شوند

دوماه و پنج روز بعد از انتصاب آقای سعید اوحدی به عنوان رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران وی در طبقه سیزدهم سازمان متبوعش روبه‌روی خبرنگاران نشست تا درباره فعالیت‌های خود در این دو ماه، البته برنامه روزهای آینده خود توضیح دهد. وی در ابتدای نشست خود به مراکز متعدد فرهنگی که زیرمجموعه سازمان است اشاره کرد و با حوصله آنها را شمرد. همه فرهگنسراها، خانه فرهنگ‌ها ، موزه‌ها و ... و البته درباره تأثیر آن هم مختصر صحبت کرد.

شماره‌های پیشین