451
دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
2

خبر

بررسی فرصت‌سوزی اقتصادی دولت، در «صبح‌نو»

فاینانس ریالی، از رؤیا تا واقعیت؟

دولت‌ها برای تأمین مالی خارجی قراردادهای فاینانس را منعقد می‌کنند، قرادادهایی که در آن صرفاً تأمین مالی صورت می‌گیرد و از انتقال فناوری خبری نیست، در این میان اما دولتمردان به انعقاد قراردادهای فاینانس ریالی با کشورهای همسایه و هم‌پیمان -که در پیشرفت اقتصادی مؤثر بوده و برای هر دو کشور دارای سودها و مزایای فراوانی است- بی توجهی کرده‌اند.

شماره‌های پیشین