447
یکشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
6

ابهام در سهم سند تحول بنیادین

شورای پنجم پس از سه هفته به ابقای شهردار بیمار تهران رأی داد

بازی با افکار عمومی

نجفی با وجود بیماری و عذر از مدیریت شهر؛ باید بماند. این، پیام شورای پنجم برای مردم پایتخت بود. پیامی که پس از 23 اسفندماه که اعضای شورا با حیرت، از صبح تا ظهر مشغول تکذیب استعفای شهردار تهران بودند و از ظهر به بعد، مشغول توجیه یا مخالفت با آن، بالاخره دیروز و پس از جلسه‌های غیررسمی و اظهارنظرهای متفاوت و گاه متضاد، به این نتیجه رسیدند که با وجود عذر نجفی از ماندن بر مسند شهرداری و تجویز سه پزشک به کناره‌گیری او، ادامه اداره شهر تهران را هم به نجفی بسپارند. آن هم در جلسه‌ای که طبق معمول، حاشیه‌هایش پررنگ‌تر از متن آن بود.

شماره‌های پیشین