436
یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
14
تحلیلی از مناقشات مربوط به مساله «علم دینی»

«تغییر ایدئولوژی» علم یا «ایدئولوژی‌زدایی» از علم؟

ژورنالیسم با تمام آسیب‌هایی که نوعاً به بحث‌های علمی می‌زند، درعین‌حال در مساله‌یابی‌های علم و بذل توجهات به‌سوی آنها و فشار به عالمان برای تسریع در یافتن پاسخ‌های صریح بسیار مؤثر بوده است. اگر محافل علمی را به خود بگذارید و با درخواست یا پرسش و تعریضی از این دست به سراغشان نروید، تمایلی برای بیرون آمدن از حصار بسته مجامعِ خویش ندارند؛ چندان که گویا علم نه برای حل مسائل و آگاه‌سازی جامعه، بلکه برای رفع کنجکاوی‌های ذهنی ایشان پدید آمده است

شماره‌های پیشین