436
یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
12

خبر

نشست معاون صدای رسانه ملی برگزارشد

طنز مأموریت مهم رادیو در سال97

معاون صدای رسانه ملی درنشست خبری رادیو، از رویکردها و اقدامات این معاونت گفت.

شماره‌های پیشین