435
شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
3
خانیکی از تکاپوی تبیین گفتمانی دوم‌خردادی‌ها در برابر کارگزاران سازندگی سخن گفت

اصول گرایی اصلاحات به روایت مشارکتی‌ها

تلاش برای«بازگشت هویت اصلاحات» گزاره اصلی سیاستمداران اصلاح طلب است. آنان اقدامات جریان اصلاحات از سال 1392 تا اکنون را به مثابه تهی شدگی اصلاحات از مؤلفه‌های اصلی سیاست ورزی تلقی می‌کنند و عمل گرایی حاکم در کنش سیاسی سه انتخابات پیشین را عامل اصلی دوری گزینی از ماهیت پیشین می‌دانند.

اصلاح‌طلبان، اصول‌گرا می‌شوند

شماره‌های پیشین