433
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
10
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

آماده‌باش بیمارستان‌ها در نوروز

ناکارآمدی روش‌های درآمدی و خدمات تأمین اجتماعی مورد نقد قرار گرفت

«تأمین» نیازمند تأمین

سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین و گسترده‌ترین نهاد نظام تأمین اجتماعی کشور از منظر گستره فعالیت‌ها و جمعیت زیر پوشش است، متاسفانه چالش‌هایی در این میان باعث عدم تکمیل مسیر و رسیدن به هدف نهایی شده است. نخستین چالش پیش روی این سازمان مبحث، مصارف و منابع در صندوق‌هاست. درحالی‌که در یک صندوق متوازن باید یک سوم منابع به درمان، یک سوم به هزینه‌های مستمری‌بگیران حال و یک سوم برای مستمری‌بگیران آینده ذخیره شود.

شماره‌های پیشین